ขอขอบคุณผู้สนับสนุนชมรม

LINK
สมาคมโรงแรมไทย
มูลนิธิใบไม้เขียว
กองควบคุมอาคาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การประปาส่วนภูมิภาค
สภาวิศวกร
การประปานครหลวง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
LINK ชมรมวิศวกรรม
ชมรม ช่างสมุย
ชมรมพนักงานโรงแรม
ชมรม ช่างภูเก็ต
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
คม-ชัด-ลึก
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลประจำวันค่ะ
ราคาน้ำมันและ NGV LPG
ราคาทองประจำวัน
พยากรณ์อากาศ
สภาพการจราจร
เกี่ยวกับชมรม

ประวัติผู้ก่อตั้งชมรมฯ

รอ. เดชา กิสรวงศ์ รน.เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2480 ที่กรุงเทพฯ

การศึกษา

  1. โรงเรียนวัดราชบพิตร
  2. โรงเรียนเตรียมนายเรือ
  3. โรงเรียนนายเรือหลักสูตรช่างกลและวิทยาลัยกองทัพเรือ

ผ่านการฝึกอบรม : - DAMAGE CONTROL , ROYAL THAI , THAI NAVY.

- POWER HOUSE OPERATION , NEW ZEALAND.- MANAGEMENT TRAINING , OSAKA , JAPAN.

- ENGINEERING OPERATION & MAINTENANCE U.S.A

คุณวุฒิ : - ได้รับอนุญาตประกอบอาชีพวิชาวิศวกรรม ประเภทสามัญสาขาไฟฟ้ากำลัง และใบประกอบอาชีพวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทสามัญจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

- UNLIMITED STEAM ENGINEERING LICENCES , CITY OF LOSANGELEES , CA U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน : เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างโรงแรมโอเรียลเต็ลกรุงเทพฯ , โรงแรมสุโขทัย , โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน , โรงแรมรีเจ้นท์ , โรงแรมเพรสซิเด้นท์ , โรงแรมมณเฑียร ฯลฯ และโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์
        ท่านได้เสียชีวิตเมือวันที่ 7 กรกฎาคม 2556ความเป็นมาของชมรมฯ

ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ก่อตั้งชมรมฯ ในปี พ.ศ. 2525-2530 เมื่อครั้งที่อาจารย์เดชา (เรือเอกเดชา กิสรวงค์ รน.) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายช่างโรงแรม Royal Orchid Sheraton ในปี พ.ศ.2525-2530) ได้เคยปรึกษากับผู้ใกล้ชิดหลายครั้งที่จะรวบรวมช่างวิศวกรรมที่อยู่ตามโรงแรมต่างไ ให้เป็นปึกแผ่น เพื่อวัตถุประสงค์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ให้ช่างวิศวกรรมได้นำไปพัฒนาองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากอุดมการณ์ดังกล่าวทำให้ในช่วงที่อาจารย์เดชาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมบริการโรงแรมโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ ได้รวบรวมเพื่อร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งอดีและปัจจุบันที่กระจายอยู่ตามโรงแรมต่างๆ ให้ไปพบกันที่ห้องแม่กลอง โรงแรมโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2538 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งในวันนั้นเองถือเป็นวันก่อตั้งชมรมฯ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อาจารย์เดชารับตำแหน่งประธานชมรมฯ คนแรก โดยมีกรรมการบริหารชมรม 12 คน ตั้งชื่อว่า "ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์"(HOTELS & BUILDINGS CHIEF ENGINEERING'S CLUB) โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปเฟืองล้อมอาคาร มีตัวอักษรชมรมฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนของรูป


 

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดเห็น สามารถนำประโยชน์สูงสุดไปพัฒนาองค์กร และยกระดับความรู้ความสามารถของสมาชิกให้สูงขึ้น
2 เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ตลอดจนสรรหาวิทยากร และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กร
3 เพื่อส่งเสริมและขอการสนับสนุนทางวิชาการ จากหน่วยงานรัฐ และเอกชนมาพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับระเบียบ ตามตัวบทกฎหมายของทางราชการและมาตรฐานสากล
4 เพื่อศึกษาค้นคว้าและพัฒนา ด้านการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนการผลิตในทุกรูปแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต้นสังกัด
5 เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6 เพื่อพบปะ สังสรรค์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกและครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามสถานภาพ
7 ชมรมฯจะวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง แต่ให้การสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ Hotels & Buildings Chief Engineering's Club
© Copyright 2012 www.engineeringsclub.com All rights reserved